1/40 A - Jagtlovgivning

Når et vandløb danner skel, har man da som tilstødende grundejer jagtretten i hele vandløbet?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

2/40 A - Jagtlovgivning

Skal der medbringes en egnet apporterende hund ved jagt med glatløbet haglgevær på fasan i sivbevoksninger?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

3/40 A - Jagtlovgivning

Hvem må ringmærke fugle?

Personer med tilladelse fra miljø- og fødevareministeren
Politiet
Ornitologer
Jeg kender ikke svaret

4/40 A - Jagtlovgivning

Hvor langt skal du, på fiskeriterritoriet, som minimum, placere dig fra byzone før du må drive jagt?

300 meter
400 meter
500 meter
Jeg kender ikke svaret

5/40 A - Jagtlovgivning

Er det tilladt at udstoppe en krage

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

6/40 A - Jagtlovgivning

Må en dobbeltbekkasin skydes efter solnedgang?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

7/40 A - Jagtlovgivning

Er det tilladt at udleje dagjagter på fasaner?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

8/40 A - Jagtlovgivning

Du sidder i krageskjul (sløringsnet) i januar måned med din haglbøsse. En rå med 2 lam passerer skjulet på tæt hold. Kan du lovligt nedlægge det ene lam fra skjulet?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

9/40 A - Jagtlovgivning

Hvad skal man, ifølge lovgivningen, sikre sig ved opstilling af et skydetårn?

At tårnet står frit
At tårnet ikke virker skæmmende i landskabet
At tårnet har sider
Jeg kender ikke svaret

10/40 A - Jagtlovgivning

Må man nægte en legitimeret schweisshundefører adgang til privat grund under en eftersøgning af nødstedt vildt?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

11/40 A - Jagtlovgivning

Må alt nedlagt vildt handles i jagttiden?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

12/40 A - Jagtlovgivning

Hvor stort må gulvarealet i et skydetårn maximalt være?

1,5 m2
2,0 m2
2,5 m2
Jeg kender ikke svaret

13/40 A - Jagtlovgivning

Har EU's fuglebeskyttelsesdirektivet indflydelse på fastsættelse af jagttider i Danmark?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

14/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Sort svane
Grågås
Knortegås
Jeg kender ikke svaret

15/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Spidsand
Gråand
Krikand
Jeg kender ikke svaret

16/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Agerhøne
Grønbenet rørhøne
Blishøne
Jeg kender ikke svaret

17/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Lille kobbersneppe
Stor kobbersneppe
Rødben
Jeg kender ikke svaret

18/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Huldue
Tyrkerdue
Ringdue
Jeg kender ikke svaret

19/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Tårnfalk
Spurvehøg
Vandrefalk
Jeg kender ikke svaret

20/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Harer
Vildkaniner
Bisamrotter
Jeg kender ikke svaret

21/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Dåvildt
Råvildt
Mufflon
Jeg kender ikke svaret

22/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Kronhjort
Sikahjort
Råbuk
Jeg kender ikke svaret

23/40 B - Vildtkendskab

Hvilken vildtart ses på billedet?

Mårhund
Vaskebjørn
Grævling
Jeg kender ikke svaret

24/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Yngler ederfuglen i Danmark?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

25/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan vildtpleje tilgodese andre arter end de jagtbare?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

26/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Hvornår er en grågås normalt kønsmoden?

Som 1-årig
Som 2-årig
Som 3-årig
Jeg kender ikke svaret

27/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Hvilken habitat er skovsneppen primært tilknyttet?

Skove og levende hegn
Vådområder
Overdrev
Jeg kender ikke svaret

28/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Er det normalt, at ræven får hvalpe i marts?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

29/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Har jagtudbyttet af agerhøns og harer generelt været faldende de seneste årtier?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

30/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan man ved en målrettet afskydning sikre en ligelig kønsfordeling i en råvildtbestand?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

31/40 C - Vildtbiologi, jagt og vildtforvaltning

Kan mårhunden udgøre en trussel mod ynglekolonier af ande- og vadefugle på småøer?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

32/40 D - Jagtvåben og ammunition

Hvilket ministerie skal give samtykke til udstedelse af jagttegn?

Justitsministeriet
Udenrigsministeriet
Undervisningsministeriet
Jeg kender ikke svaret

33/40 D - Jagtvåben og ammunition

Bør man kontrolskyde sin riffel, hvis man skifter ammunitionstype eller fabrikat, for at sikre at indskydningen er korrekt?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

34/40 D - Jagtvåben og ammunition

Hvad er største tilladte diameter på hagl som må bruges til jagt?

2 mm
3 mm
4 mm
Jeg kender ikke svaret

35/40 E - Etik, jagtteknik og -ledelse

Er det jagtlederens opgave at informere om de øvrige skytters placering?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

36/40 E - Etik, jagtteknik og -ledelse

Er det i overenstemmelse med de jagtetiske regler for kronvildtjagt at skyde en diegivende hind i oktober måned?

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

37/40 E - Etik, jagtteknik og -ledelse

Hvad er den maksimale forsvarlige skudafstand med haglgevær til krikand i sideskud?

20 meter
25 meter
30 meter
Jeg kender ikke svaret

38/40 F - Sikkerhed

Bedøm om sikkerhedskravene opfyldes i dette eksempel:

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

39/40 F - Sikkerhed

Bedøm om sikkerhedskravene opfyldes i dette eksempel:

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret

40/40 F - Sikkerhed

Bedøm om sikkerhedskravene opfyldes i dette eksempel:

Ja
Nej
Jeg kender ikke svaret